Eugeniusz Jakubas
MATEMATYKA Z KOMPUTEREM
liceum ogólnokształcące - liceum profilowane - technikum

Klasa I.

Zbiory liczbowe i działania na zbiorach
Gra w Piratów
Zamiana ułamków zwykłych na okresowe
Zamiana ułamków okresowych na zwykłe
Obliczanie podatku dochodowego
Test z obliczania podatku dochodowego
Co to jest funkcja?
Wykresy funkcji
Krótki katalog ważnych funkcji
Czytanie wykresów
Test z czytania wykresów
Wykres funkcji liniowej
Test określania wzoru funkcji liniowej
Test z wykresów funkcji liniowej
Funkcje "klamerkowe"
Przesunięcia wykresów funkcji
Symetrie wykresów
Powinowactwa wykresów
Postać ogólna trójmianu kwadratowego
Test z określania funkcji kwadratowej
Test z rysowania funkcji kwadratowej
Miejsca zerowe funkcji kwadratowej
Konstrukcja paraboli
Droga, prędkość, czas
Wielokąty foremne z kartki A4
Konstrukcje klasyczne
Twierdzenie Pitagorasa
Równania prostych
Graficzne rozwiązywanie nierówności
Równanie okręgu

Klasa II.

Ciągi - własności ogólne
Ciąg arytmetyczny
Ciąg geometryczny
Rozpad promieniotwórczy
Lokaty (oszczędności)
Kredyty (pożyczki)
Gra w wieże Hanoi - zasada rekurencji
Ciągi rekurencyjne
Gra w ciągi i szeregi liczbowe
Systemy liczbowe
Gra NIM
Sito Eratostenesa
Liczby pierwsze, rozkład, NWD, NWW
Zgadywanka
Liczby szczęśliwe
Liczby Mersenne'a - Test Lucasa
Zastosowanie liczb pierwszych - szyfr RSA
Wielomiany - schemat Hornera - tw. Bézout
Wielomiany - działania na wielomianach
Wykresy funkcji trygonometrycznych
Równania i nierówności trygonometryczne

Klasa III.

Kombinatoryka
Newton - Pascal - Sierpiński - Fibonacci

Symulacje zdarzeń losowych
Gra w kostki Efrona

Gra Bramki
Deska Galtona
Statystyka opisowa
Rozkład normalny
Wykresy funkcji
Pochodna funkcji
Test z pochodnej funkcji
Miejsca zerowe funkcji
Monotoniczność funkcji
Ekstrema funkcji


E - matura    -    zakres podstawowy

E - matura    -    zakres rozszerzony

Od autora