www.Jakubas.pl
Stąd można pobrać programy na kalkulator TI83 - ti83.zip - 6 kB.

W pliku ti83.zip (po rozpakowaniu) znajdziesz dwie wersje programów:

1. Wersja gotowych programów *.83p do wczytania na kalkulator
przy pomocy komputera i programu TI-Graph Link 83

2. Wersja plików tekstowych *.txt (patrz niżej) do przepisania na kalkulatorze.

----- algorytm Euklidesa ----
ClrHome
Disp "NWD-AL.EUKLIDESA"
Prompt A,B
1->R
While R>0
 A-int(A/B)*B->R
 int(A/B)->I
 {A,I,B,R}->L1
 Disp L1
 B->A
 R->B
End
Disp "NWD=",A
---- rozkład na czynniki ---
ClrHome
ClrAllLists
Disp "ROZKLAD NA CZYN."
Prompt X
1->I
For(N,2,root(X))
 While int(X/N)=X/N
  N->L1(I)
  I+1->I
  X/N->X
 End
End
If X>1
 Then
 X->L1(I)
End
Disp L1
----- rzut kostką -------
AxesOff
FnOff 
ZDecimal
ClrAllLists
For(N,1,6)
 -3.1->L1(N)
End
For(N,1,300)
 randInt(1,6)->L
 L1(L)+.1->L1(L)
 Line(L-4,L1(L),L-3.2,L1(L))
End
----- figury Sierpińskiego -----
FnOff
AxesOff
ZDecimal
-7->Xmin
7->Xmax
-5->Ymin
5->Ymax
1/2->S
3->W
0->X
0->Y
For(I,1,10000)
 Pt-On(X,Y)
 randInt(1,W)->L
 X+(5*cos(L*2*pi/W)-X)*S->X
 Y+(5*sin(L*2*pi/W)-Y)*S->Y
End
tr-Sierp.gif (1222 bytes)fra-4.gif (1307 bytes)Fra-5.gif (1321 bytes)fra-6.gif (1327 bytes)
----- funkcja modulo ----
Prompt A,B
A-int(A/B)*B->M
Disp M
----------- gra NIM -----------
ClrHome
ClrAllLists
Disp "  GRA NIM"
randInt(1,9)->L1(1)
randInt(1,9)->L1(2)
randInt(1,9)->L1(3)
2->K
While L1(1)+L1(2)+L1(3)>0
 "W1:"->Str1
 For(N,1,L1(1))
  Str1+"I"->Str1
 End
 Disp Str1
 "W2:"->Str2
 For(N,1,L1(2))
  Str2+"I"->Str2
 End
 Disp Str2
 "W3:"->Str3
 For(N,1,L1(3))
  Str3+"I"->Str3
 End
 Disp Str3
 If K/2=int(K/2)
  Then
  Repeat L1(W)>0
  Repeat W>=1 and W<=3
  Prompt W
 End
End
Repeat I<=L1(W) and I>0
 Prompt I
End
L1(W)-I->L1(W)
If L1(1)+L1(2)+L1(3)=0
 Then
 Disp " WYGRALES !!!"
End
Else
 Disp " NACISNIJ ENTER"
 Pause 
 Repeat L1(W)-I>=0 and I>0
  randInt(1,3)->W
  randInt(1,L1(W))->I
 End
 L1(W)-I->L1(W)
 If L1(1)+L1(2)+L1(3)=0
  Then
  Disp " WYGRALEM"
 End
End
K+1->K
End
--------- gra JAZDA ------
7->P
0->K
"I       I"->Str1
"I       I"->Str2
"I       I"->Str3
"I       I"->Str4
"I       I"->Str5
"I       I"->Str6
"I       I"->Str7
0->Q
For(I,1,10000)
 Q+1->Q
 Str2->Str1
 Str3->Str2
 Str4->Str3
 Str5->Str4
 Str6->Str5
 Str7->Str6
 "I"->Str7
 For(N,1,14)
  If rand<0.25
   Then
   Str7+"O"->Str7
   Else
   Str7+" "->Str7
  End
 End
 Str7+"I"->Str7
 getKey->G
 If G=26
  Then
  P+1->P
 End
 If P>14
  Then
  14->P
 End
 If G=24
  Then
  P-1->P
 End
 If P<1
  Then
  1->P
 End
 If sub(Str4,P+1,1)="O"
  Then
  1->K
 End
 sub(Str4,1,P)+"*"+sub(Str4,P+2,15-P)->Str4
 ClrHome
 Disp Str1,Str2,Str3,Str4
 If K=1
  Then
  Disp "PRZEJECHALES KM",Q/10
  If Q/10>R
   Then
   Q/10->R
  End
  Disp "   REKORD KM",R
  Stop
 End
 Disp Str5,Str6,Str7
 End
End
----Fraktal Mandelbrota-----
FnOff
AxesOff
ZDecimal
-2->Xmin
1->Xmax
-1->Ymin
1->Ymax
-1.5->A
Repeat A>1
 -1->B
 A+3/95->A
 Repeat B>1
  B+3/95->B
  1->N
  0->X
  0->Y
  Repeat (N>15) or (X^2+Y^2>8)
   X^2-Y^2+A->Z
   2*X*Y+B->T
   N+1->N
   Z->X
   T->Y
  End
  If N>15
  Then
  Pt-On(A,B)
 End
End
End
Mandel.gif (1140 bytes)