Program powierz.exe.

Opis programu “Powierzchnie”

Program “Powierzchnie” służy do prezentacji płaskich i przestrzennych wykresów funkcji dwóch zmiennych z=f(x,y).

Rys.1

Po uruchomieniu programu wyświetlana jest plansza tytułowa - rys.1 - oraz udostępnione są 3 opcje.

Opcja “Demo-ENTER” służy do prezentacji gotowych wykresów. Naciśnięcie klawisza Enter, w dowolnym momencie pracy programu, powoduje przerwanie dotychczasowej pracy i wyświetlenie kolejnego obrazu - rys.2 - z kolekcji 40 gotowych wykresów.

Opcja “Funkcja-F” służy do wprowadzania wzorów funkcji o dwóch zmiennych x, y. Wzory piszemy zgodnie z konwencją Turbo Pascala, z jednym wyjątkiem: funkcję pierwiastek piszemy “sqr” zamiast “sqrt”. Po wprowadzeniu wzoru program losuje nową paletę kolorów i najpierw rysuje płaski wykres nierówność f(x,y)>0 a następnie przestrzenny wykres funkcji z=f(x,y). Kolory punktów uzależnione są od wartości funkcji w danym punkcie. W czasie rysowania wykresu aktywna jest opcja “Enter”.

Opcja “ESC - wyjście” służy do zakończenia pracy programu i wyjścia do systemu operacyjnego.

Program powierz.exe.