Program test-xyz.exe - 84 kB.

Opis programu “Test-XYZ”

Program “Test-XYZ” służy do nauki i sprawdzania umiejętności odczytywania współrzędnych punktów w przestrzennym układzie współrzędnych XYZ.

Po uruchomieniu programu zgłasza się on układem współrzędnych XYZ oraz czterema narzędziami: “Ćwiczenia”, “Test”, “Koniec pracy”, “Kalkulator”.

Narzędzie “Ćwiczenia” służy do nauki rozmieszczania punktów w układzie XYZ. Chcemy, np. umieścić punkt (-3, 4, 5) w układzie XYZ. Należy podać, przy pomocy myszki, na kalkulatorku, wartość liczbową -3 i nacisnąć, również myszką, klawisz “ż” na kalkulatorku. Wartość ta zostanie przepisana po lewej stronie ekranu w postaci x = -3. Analogicznie należy podać współrzędne y i z. Po podaniu ostatniej współrzędnej program zaznacza punkt, o podanych współrzędnych, w postaci kolorowego kółeczka oraz rysuje odpowiedni prostopadłościan w celu przestrzennego zobrazowania położenia punktu w przestrzeni - rys.1.

Rys.1 Punkt (-3, 4, 5) w przestrzennym układzie XYZ.

Aby w pełni wykorzystać narzędzie “Ćwiczenia”, przed ostatnim naciśnięciem klawisza “ż”, można pokazać na ekranie miejsce, gdzie spodziewamy się, że pojawi się podawany punkt i jeśli rzeczywiście punkt tam się pojawi to będzie znaczyć, że już umiemy umieszczać punkty w przestrzennym układzie XYZ.

Narzędzie “Test” służy do sprawdzenia umiejętności przestrzennego widzenia punktów w układzie XYZ. Po wybraniu tego narzędzia program rysuje układ XYZ, zaznacza losowo wybrany punkt na ekranie i podaje jedną z jego współrzędnych x lub y lub z - rys.2.

Rys.2. Znaleźć brakujące współrzędne podanego punktu.

Zadaniem użytkownika jest podać, przy pomocy kalkulatorka, dwie brakujące współrzędne tego punktu. Po podaniu obu współrzędnych, jeśli odpowiedź jest poprawna, program podaje komunikat “Dobrze !” - rys.3 - i dorysowuje odpowiedni prostopadłościan.

Rys.3 Przykład zadania poprawnie wykonanego.

Jeśli zaś odpowiedź jest zła, to program podaje komunikat “Źle !”, podaje prawidłową odpowiedź i dorysowuje odpowiedni prostopadłościan. Analiza położenia tego prostopadłościanu powinna dać wskazówkę, dlaczego powinny być podane, takie a nie inne, współrzędne punktu.

Pracę z programem kończymy wybierając narzędzie “Koniec”.

Program test-xyz.exe