Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

2. Cykloida

Program Cykloida;
uses graph,crt;
var karta,tryb,n,i:integer;
begin
 karta:=detect; initGraph(karta,tryb,'');
 line(0,301,639,301);
 for i:=0 to 160 do
 begin
  setColor(white);
  fillEllipse(round(60*cos(1.9+i/19)+60+4*i),round(60*sin(1.9+i/19)+240),2,2);
  line(60+4*i,240,round(60*cos(1.9+i/19)+60+4*i),round(60*sin(1.9+i/19)+240));
  for n:=0 to 5 do
   begin
    setColor(n+1);
    arc(60+4*i,240,n*60-3*i,(n+1)*60-3*i,60);
   end;
  delay(100);
  setColor(black);
  circle(60+4*i,240,60);
  line(60+4*i,240,round(60*cos(1.9+i/19)+60+4*i),round(60*sin(1.9+i/19)+240));
 end;
 readln; closeGraph;
end.