Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

3. Deska Galtona

program Deska_Galtona;
uses graph,crt;
var karta,tryb,n,k,i,wi,ko,ilO : integer;
  t:array[0..40] of integer;
begin
 karta:=vga; tryb:=vgaHi; initGraph(karta,tryb,'');
 randomize; bar(0,475,639,479);
 for n:=0 to 40 do
 for k:=1 to n+2 do fillEllipse(k*14+287-n*7,n*5+10,1,1);
 for i:=1 to 400 do
   begin
    ko:=308; wi:=10; fillEllipse(ko,wi,2,2);
    for n:=1 to 40 do
      begin
       setColor(black); setFillStyle(1,black); fillEllipse(ko,wi,2,2);
       if random<0.5 then ko:=ko-7 else ko:=ko+7; wi:=wi+5;
       setColor(lightRed); setFillStyle(1,lightRed); fillEllipse(ko,wi,2,2);
       delay(50);
      end;
    setColor(black); setFillStyle(1,black); fillEllipse(ko,wi,2,2);
    ilO:=(ko-28) div 14; t[ilO]:=t[ilO]+1;
    setColor(lightRed); setFillStyle(1,lightRed); fillEllipse(ko,477-t[ilO]*4,2,2);
   end;
 readLn; closeGraph;
end.