Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

5. Dywan Sierpińskiego

program dywan_Sierpinskiego;
uses graph,crt; var karta,tryb,prz,skala:integer;
   x,y,xNowe,yNowe:real;
const t:array[1..48] of real=
   (0.3,-0.0,-0.6, 0.0, 0.3, 0.6, 0.3,-0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.6,
   0.3, 0.0, 0.6, 0.0, 0.3, 0.6, 0.3,-0.0,-0.6, 0.0, 0.3,-0.0,
   0.3, 0.0, 0.6, 0.0, 0.3,-0.0, 0.3, 0.0,-0.6,-0.0, 0.3,-0.6,
   0.3, 0.0, 0.0,-0.0, 0.3,-0.6, 0.3, 0.0, 0.6, 0.0, 0.3,-0.6);
begin
 karta:=detect; initGraph(karta,tryb,'c:\tp\bgi'); randomize;
 x := 0; y := 0; skala:=180;
 repeat
  prz := random(8);
  xNowe:=t[prz*6+1]*x+t[prz*6+2]*y+t[prz*6+3];
  ynowe:=t[prz*6+4]*x+t[prz*6+5]*y+t[prz*6+6];
  x := xNowe; y := yNowe;
  putPixel(round(x*skala+320),round(-y*skala+240),prz+2);
 until keyPressed;
 readLn; closeGraph;
end.
dywan-Si.jpg (40533 bytes)