Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

4. Dywan Ulama

program Dywan_Ulama;
uses graph;
var karta,tryb,pozX,pozY,D:integer;
  liczba,i:longInt;
procedure sprawdzenie;
var k,spr:longInt;
begin
 k:=1;
 spr:=1;
 repeat
  k:=k+1;
  if liczba mod k=0 then spr:=0;
  until (liczba mod k=0) or (k>sqrt(liczba));
  if spr=1 then putPixel(pozX,pozY,white);
end;
begin
  karta:=detect; initGraph(karta,tryb,'');
  liczba:=1; pozX:=320; pozY:=240; D:=0;
  repeat
   D:=D+2;
   for i:=1 to D do
   begin
    liczba:=liczba+1; pozY:=pozY-1; sprawdzenie;
   end;
   for i:=1 to D do
   begin
    liczba:=liczba+1; pozX:=pozX-1; sprawdzenie;
   end;
   for i:=1 to D do
   begin
    liczba:=liczba+1; pozY:=pozY+1; sprawdzenie;
   end;
   for i:=1 to D do
   begin
    liczba:=liczba+1; pozX:=pozX+1; sprawdzenie;
   end;
   pozX:=pozX+1; pozY:=pozY+1;
  until liczba>576000;
  readLn; closeGraph;
end.