Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

6. Ekstrema funkcji

Program Ekstrema_funkcji_Metoda_naturalna;
{$N+}
uses graph;
var karta,tryb,n:integer;
  x,y,Dx,y1,y2:extended;
function f(x:extended):extended;
begin
 f:=x+3/4-2*sin(x)-0.065
end;
begin
 karta:=detect; initGraph(karta,tryb,'');
 setColor(darkGray);
 for n:=1 to 32 do line(n*20,0,n*20,479);
 for n:=1 to 24 do line(0,n*20,639,n*20);
 setColor(white); line(0,240,639,240); line(320,0,320,479);
 x:=-16; Dx:=0.1;
 repeat
  x:=x+Dx;
  y:=f(x); y1:=f(x+Dx); y2:=f(x+2*Dx);
  if (y1<y) and (y1<y2) then Dx:=Dx/10;
  if (y1>y) and (y1>y2) then Dx:=Dx/10;
  if (Dx<1e-17) or ((y=y1)and(Dx<0.1)) then
    begin
     if abs(y)<12 then writeln('x=',x:22:18,', f(x)=',y:22:18);
     Dx:=0.1;
    end;
  if abs(y)<12 then
  putPixel(round(x*20+320),round(-y*20+240),yellow);
 until x>16;
 readLn; closeGraph;
end.