Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

7. Figury Sierpińskiego

program Figury_Sierpinskiego;
uses Graph,crt;
var karta,tryb,los,n_kat:integer;
   x,y,r,skok:real;
begin
 karta:=detect; initGraph(karta,tryb,'');
 n_kat:=3; skok:=0.5; r:=120/skok; x:=0; y:=0;
 repeat
  putPixel(round(x+320),round(y+240),los);
  los := random(n_kat) + 1;
  x:=x+(r*cos(los*2*pi/n_kat)-x)*skok;
  y:=y+(r*sin(los*2*pi/n_kat)-y)*skok;
 until keyPressed;
 closeGraph;
end.
tr-sier.gif (3411 bytes)