Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

8. Funkcja pierwotna

Program Funkcja_pierwotna;
uses graph;
var karta,tryb,n,j,k:integer;
  x,Dx,pierwotna:real;
function f(x:real):real;
begin
 f:=cos(x);
end;
begin
 karta:=detect; initgraph(karta,tryb,'');
 j:=40;
 setColor(darkGray);
 for n:=-320 div j to 320 div j do line(320+n*j,0,320+n*j,479);
 for n:=-240 div j to 240 div j do line(0,240+n*j,639,240+n*j);
 setColor(white);
 line(0,240,639,240); line(320,0,320,479);
 x:=-320/j; pierwotna:=0; Dx:=0.001;
 repeat
  x:=x+Dx;
  putPixel(round(x*j+320),round(-f(x)*j+240),lightBlue);
  pierwotna:=pierwotna+f(x)*Dx;
  for k:=-5 to 5 do
    putPixel(round(x*j+320),round(-pierwotna*j+240+k*j),lightRed);
 until x>320/j;
 readln; closegraph;
end.