Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

9. Krzywe - epicykloidy

Program Epicykle;
uses graph,crt;
var karta,tryb,n:integer;
  x,y,r,alfa,beta:real;
begin
 karta:=detect; initGraph(karta,tryb,'');
 alfa:=0;
 repeat
  r:=120; beta:=alfa;
  x:=r*cos(alfa)+320;
  y:=r*sin(alfa)+240;
  fillEllipse(round(x),round(y),1,1);
  for n:=1 to 5 do
    begin
     r:=r/2; beta:=beta*5;
     x:=x+r*cos(beta);
     y:=y+r*sin(beta);
     putPixel(round(x),round(y),n+10);
    end;
  alfa:=alfa+0.0005;
 until (keyPressed) or (alfa>=2*pi);
 readLn; closegraph;
end.
epicykle.jpg (45720 bytes)