Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

11. Kwadrat sito

Program Sito;
uses Graph;
var karta,tryb,n,x,y,bok,gr:integer;
begin
 karta:=detect;
 initGraph(karta,tryb,'');
 n:=1;
 gr:=1;
 bok:=256;
 rectangle(0,0,bok,bok);
 repeat
  gr:=gr div 2;
  bok:=bok div 2;
  for x:=0 to n-1 do
   for y:=0 to n-1 do
    bar(bok+2*x*bok-gr,bok+2*y*bok-gr,
      bok+2*x*bok+gr,bok+2*y*bok+gr);
  n:=n*2;
  readLn;
 until bok=1;
 CloseGraph;
end.