Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

13. Liczba p

program Liczba_pi_Algorytm_Gaussa_Legendrea;
{$N+}
uses crt;
var a, b, t, x, y:extended;
begin
 clrScr;
 a:=1; b:=1/sqrt(2); t:=1/4; x:=1;
 writeLn(a:22:18,b:22:18,t:22:18);
 writeLn('pi=',(a+b)*(a+b)/(4*t):22:18);
 repeat
  y:=a;
  a:=(a+b)/2;
  b:=sqrt(b*y);
  t:=t-x*(y-a)*(y-a);
  x:=2*x;
  writeLn(a:22:18,b:22:18,t:22:18);
  writeLn('pi=',(a+b)*(a+b)/(4*t):22:18);
 until a-b<0.0000000000000000001;
 writeln('pi=',pi:22:18);
 readLn;
end.