Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

14. Liczby pierwsze

program Liczba_pierwsza;
uses crt;
var liczba,n:longint;
begin
  clrScr;
  liczba:=2147483647;
  for n:=2 to round(sqrt(liczba)) do
   if liczba mod n=0 then
     begin
      writeLn(liczba,'-liczba zlozona'); readLn; exit;
     end;
  textColor(lightRed);
  writeLn(liczba,'-liczba pierwsza');
  readLn;
end.