Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

15. Miejsca zerowe funkcji

program Miejsca_zerowe_Metoda_stycznych;
  {$N+}
  uses crt;
  var x : extended;
function f (x: extended): extended;
  begin
   f :=sin(x);
  end;
begin
  clrScr;
  x := 2;
  repeat
   x:=x-f(x)/(f(x+0.000001)-f(x))*0.000001;
   writeln('x = ',x:22:18,' f(x) = ',f(x):22:18);
  until (abs(f(x)) < 1e-17);
  readLn;
end.