Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

17. Nwd - algorytm Euklidesa

Program Najwiekszy_wspolny_dzielnik;
uses crt;
var a,b,nwd,r:integer;
begin
 clrScr;
 a:=1995;
 b:=1957;
 repeat
  writeLn(a,' = ',a div b,'*',b,' + ',a mod b);
  r:=a mod b;
  a:=b;
  b:=r;
 until r=0;
 writeLn('Nwd = ',a);
 readLn;
end.