Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

18. Nww

program NWW;
uses crt;
var a,b,dz:longInt;
begin
  clrScr;
  a:=30;
  b:=105;
  dz:=1;
  while dz*a mod b<>0 do dz:=dz+1;
  writeLn('NWW(',a,',',b,') = ',dz*a);
  readLn;
end.