Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

19. Permutacje

program Permutacje;
uses crt;
var n,k,dl_slowa,il_permut,spr,poz,i,max:longInt;
  slowo_wyj,slowo_0,slowo,slowo_st:string;
  x:char;
  t:array[1..255] of integer;
  key:char;
const slowo_max:string='abcdefghijklmnoprstuvwxyz';
procedure sprawdz_i_wstaw(x:char;nr:integer);
begin
 for k:=poz to dl_slowa do
 if (slowo_st[k]=x) and (t[ord(x)]=0)
   then begin
      slowo[nr]:=x; spr:=1;
      t[ord(x)]:=1;
     end;
end;
begin
 clrScr;
 slowo_0:='AABEGLR';
 dl_slowa:=length(slowo_0);
 slowo:=copy(slowo_max,1,dl_slowa);
 slowo_st:=slowo;
 il_permut:=1;
 writeLn(il_permut,'. ',slowo_0);
 max:=1; for n:=1 to dl_slowa do max:=max*n;
 repeat
  for n:=1 to 255 do t[n]:=0;
  n:=1;
  while slowo[dl_slowa-n]>slowo[dl_slowa-n+1] do n:=n+1;
  poz:=dl_slowa-n;
  i:=0;
  spr:=0;
  repeat
   x:=char(ord(slowo[poz])+1+i);
   sprawdz_i_wstaw(x,poz);
   i:=i+1;
  until spr=1;
  x:='!';
  for n:=1 to dl_slowa-poz do
  begin
   i:=0;
   spr:=0;
   repeat
    x:=char(ord(x)+1);
    sprawdz_i_wstaw(x,poz+n);
    i:=i+1;
   until spr=1;
  end;
  il_permut:=il_permut+1;
  slowo_wyj:='';
  for i:=1 to dl_slowa do slowo_wyj:=slowo_wyj+slowo_0[ord(slowo[i])-96];
  writeLn(il_permut,'. ',slowo_wyj);
  slowo_st:=slowo;
{  key:=readKey;}
 until (slowo_wyj='ALGEBRA') or (il_permut=max);
 readLn;
end.