Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

20. Pochodna funkcji

Program Pochodna;
uses Graph;
var karta,tryb,n,siatka,j:integer;
  x,y:real;
function f(x:real):real;
begin
 f:=sin(x);
end;
function g(x:real):real;
begin
 g:=(f(x+0.000001)-f(x))/0.000001;
end;
begin
 karta:=detect; initGraph(karta,tryb,'');
 j:=36;
 setColor(darkGray); rectangle(0,0,639,479);
 for n:=-320 div j to 320 div j do
 begin
  line(320+n*j,0,320+n*j,479);
  line(0,240+n*j,639,240+n*j);
 end;
 setcolor(white);
 line(0,240,639,240); line(630,235,639,240);
 line(630,245,639,240); outtextxy(630,250,'X');
 line(320,0,320,479); line(315,9,320,0);
 line(320,0,325,9); outtextxy(330,8,'Y');
 x:=-320/j;
 repeat
  x:=x+1/j/2;
  y:=240-f(x)*j;
  setColor(lightBlue); setFillStyle(1,lightBlue);
  if abs(y)<480 then
    fillEllipse(round(x*j+320),round(y),1,1);
  y:=240-g(x)*j;
  setColor(lightRed); setFillStyle(1,lightRed);
  if abs(y)<480 then
    fillEllipse(round(x*j+320),round(y),1,1);
 until x>320/j;
 readln; closeGraph;
end.
test-po.jpg (85814 bytes)