Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

21. Pola figur płaskich.

Program Pole_figury_plaskiej;
uses Graph;
var karta,tryb,x,y,k,n,bialy,czarny,siatka:integer;
  psw,psz:longint;
const czworokat:array[1..5,1..2] of integer=
  ((50,120),(400,100),(500,285),(210,420),(50,120));
  j:integer = 64;
begin
 karta:=vga; tryb:=vgaHi; initGraph(karta,tryb,'');
 fillPoly(4,czworokat);
 setColor(cyan);
 siatka:=16; psw:=0; psz:=0;
 for n:=0 to 440 div siatka do
 for k:=0 to 560 div siatka do
 begin
  bialy:=0;
  czarny:=0;
  for x:=k*siatka to (k+1)*siatka-1 do
  for y:=n*siatka to (n+1)*siatka-1 do
   if getPixel(x,y)=white then bialy:=1 else czarny:=1;
  rectangle(k*siatka-1,n*siatka-1,(k+1)*siatka-1,(n+1)*siatka-1);
  if (bialy=1) and (czarny=0) then
  begin
   inc(psw);
   setFillStyle(1,lightRed);
   bar(k*siatka,n*siatka,(k+1)*siatka-1,(n+1)*siatka-1);
  end;
  if (bialy=1) and (czarny=1) then
  begin
   inc(psz);
   setFillStyle(1,lightBlue);
   bar(k*siatka,n*siatka,(k+1)*siatka-1,(n+1)*siatka-1);
  end;
 end;
 setColor(black);
 drawPoly(5,czworokat);
 writeLn('P.s.z.=',(psz+psw)/j/j*siatka*siatka:6:4,
        ' P.s.w.=',psw/j/j*siatka*siatka:6:4);
 readLn; closeGraph;
end.