Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

22. Pole pod funkcją

Program Pole_pod_funkcja;
uses Graph;
var karta,tryb,n,k,iprz,j:integer;
  x,y,x1,x2,Dx,pole:real;
function f(x:real):real;
begin
 f:=(x*x*x-5*x)/5
end;
begin
 karta:=detect; initGraph(karta,tryb,'');
 j:=20;
 setColor(darkGray);
 for n:=-320 div j to 320 div j do line(320+n*j,0,320+n*j,479);
 for n:=-240 div j to 240 div j do line(0,240+n*j,639,240+n*j);
 setColor(white);
 line(0,240,639,240); line(320,0,320,479);
 setColor(lightBlue);
 x1:=-3; x2:=4;
 x:=-320/j; Dx:=0.00025;
 repeat
  x:=x+Dx;
  y:=f(x);
  if abs(y)<240/j then putPixel(round(x*j+320),round(-y*j+240),lightBlue);
  if (x>x1) and (x<x2) then line(round(x*j+320),round(-y*j+240),
                  round(x*j+320),240);
 until x>320/j;

 setColor(lightRed);
 iprz:=20; pole:=0; Dx:=(x2-x1)/iprz;
 for n:=1 to iprz do
 begin
  x:=x1+n*Dx-Dx/2;
  pole:=pole+f(x)*Dx;
  rectangle(round(j*(x1+(n-1)*Dx)+320),round(-j*f(x)+240),
       round(j*(x1+n*Dx)+320),240);
 end;
 setColor(white); line(0,240,639,240); line(320,0,320,479);
 writeLn(' Pole = ',pole:1:4);

 readln; closeGraph;
end.