Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

23. Potęga =1999

Program Potega_1999;
uses crt;
var n,i,poz,iloczyn,pamiec,podstawa,wypis:longInt;
  t:array[1..64000] of byte;
begin
 clrScr; t[1]:=1; podstawa:=2; poz:=1;
 for i:=1 to 64000 do
 begin
  pamiec:=0;
  for n:=1 to poz do
  begin
   iloczyn:=t[n]*podstawa;
   t[n]:=(iloczyn+pamiec) mod 10;
   pamiec:=(iloczyn+pamiec) div 10;
  end;
  t[n+1]:=pamiec; if pamiec>=1 then poz:=poz+1;
  write(podstawa,'^',i,' = ');
  wypis:=1; if poz>10 then wypis:=poz-10;
  for n:=poz downTo wypis do write(t[n]);
  if poz>11 then writeLn('...') else writeLn;
  if poz>3 then if (t[poz]=1)and(t[poz-1]=9)and(t[poz-2]=9)and(t[poz-3]=9) then readLn;
 end;
 readLn;
end.