Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

24. Przekształcenia izometryczne

Program Translacja;
uses Graph;
var karta,tryb:integer;
  x,y,xnowe,ynowe:longint;
begin
 karta:=vga; tryb:=vgaHi; initGraph(karta,tryb,'c:\tp\bgi');
 setTextStyle(triplexFont,horizDir,5);
 outTextXY(30,430,'Matematyka');
 rectangle(20,435,300,479);
 fillEllipse(130,420,50,50);
 for x:=0 to 300 do
 for y:=0 to 110 do
  if getpixel(x,479-y)=white then
  begin
   xnowe:=x+250;
   ynowe:=y+200;
   putPixel(xnowe,479-ynowe,lightRed);
  end;
  readLn;
  closeGraph;
end.