Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

27. Rozkład na czynniki pierwsze

Program Rozklad_na_czynniki_pierwsze;
uses crt;
var liczba,n:longInt;
begin
 clrscr;
 liczba:=1995;
 n:=2;
 repeat
  if liczba mod n=0 then
  begin
   writeLn(liczba:15,' ł ',n);
   liczba:=liczba div n;
  end
  else
  n:=n+1;
 until n>sqrt(liczba);
 if liczba<>1
  then writeLn(liczba:15,' ł ',liczba);
 write(1:15,' ł');
 readln;
end.