Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

28. Rzut kostką

Program Rzut_kostka;
uses graph;
var karta,tryb,n,los,il_rz:integer;
  ilosc,czestosc:string;
  t:array[1..6] of integer;
begin
 karta:=detect; initGraph(karta,tryb,'');
 for n:=1 to 6 do t[n]:=0;
 il_rz:=1500; randomize;
 for n:=1 to il_rz do
 begin
  los:=random(6)+1;
  inc(t[los]);
  line(los*85,455-t[los],los*85+37,455-t[los]);
  line(los*85+40,455-t[los],los*85+55,455-15-t[los]);
 end;
 for n:=1 to 6 do
 begin
  str(t[n],ilosc);
  outTextxy(n*85+20,441-t[n],ilosc);
  str(t[n]/il_rz:1:4,czestosc);
  outTextxy(n*85+10,411-t[n],czestosc);
 end;
 readln;
 closeGraph;
end.