Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

29. Rzut monetą

Program Rzut_moneta;
uses graph;
var karta,tryb:integer;
  n,il_rz,il_o,il_r:longInt;
  x,y,los:real;
begin
 karta:=detect; initGraph(karta,tryb,'');
 randomize;
 il_rz:=30000; il_o:=0; il_r:=0;
 for n:=1 to il_rz do
 begin
  los:=random;
  if los<=0.5 then
  begin
   il_o:=il_o+1;
   x:=il_o/100*cos(il_o*pi/180);
   y:=il_o/100*sin(il_o*pi/180);
   fillEllipse(round(x+200),round(y+200),1,1);
  end
  else
  begin
   il_r:=il_r+1;
   x:=il_r/100*cos(il_r*pi/180);
   y:=il_r/100*sin(il_r*pi/180);
   fillEllipse(round(x+400),round(y+200),1,1);
  end;
 end;
 writeln(' Ilosc orlow = ',il_o:1,'        Ilosc reszek = ',il_r:1);
 writeLn('Czestosc orla = ',il_o/il_rz:1:4,'      Czestosc reszki = ',il_r/il_rz:1:4);
 readln;
 closeGraph;
end.