Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

30. Schemat Bernoulliego

Program Schemat_Bernouliego_symulacje;
uses graph,crt;
const n=40; il_ucz=5000; g=1;
var karta,tryb:integer;
  k,i,sukces:longInt;
  Dcz:real;
  czS,nS:string;
  tab:array[1..n] of longInt;
begin
 karta:=detect; initGraph(karta,tryb,'');
bar(0,0,639,479);
 randomize; for k:=1 to n do tab[k]:=0;
 setColor(darkGray);
 for k:=0 to 12 do
  begin
   str(0.01*k:1:2,czS); outTextXY(280-g*n div 2,448-k*25,czS);
   line(280-g*n div 2,460-k*25,340+g*n div 2,460-k*25);
  end;
 setColor(white);
setColor(black);
 line(315-g*n div 2,479,315-g*n div 2,140);
 line(280-g*n div 2,460,340+g*n div 2,460);
 outTextXY(317-g*n div 2,465,'0');
 str(n div 2,nS); outTextXY(312,465,nS);
 str(n,nS); outTextXY(315+g*n div 2,465,nS);
 for k:=1 to il_ucz do
  begin
   sukces:=0;
   for i:=1 to n do if random<0.5 then sukces:=sukces+1;
   tab[sukces]:=tab[sukces]+1;
   Dcz:=2500/il_ucz;
   line(g*sukces-g*n div 2+320,458-round(Dcz*tab[sukces]-Dcz),
      g*sukces-g*n div 2+320,458-round(Dcz*tab[sukces]));
   if keyPressed then exit;
  end;
  str(tab[n div 2]/il_ucz:1:4,czS); outTextXY(300,440-round(Dcz*tab[n div 2]),czS);
  readLn; closeGraph;
end.