Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

31. Schemat Hornera

program Schemat_Hornera;
uses crt;
var n,x0,wartosc,w,blad:integer;
  dane:string;
const tab:array[1..10] of integer=
   (1,-2,3,4,-5,6,7,-8,-9,10);
begin
 clrScr;
 x0:=1;
 wartosc:=0;
 for n:=1 to 10 do
   wartosc:=x0*wartosc+tab[n];
 writeln(wartosc);
 readLn;
end.
7