Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

33. Sito Eratostenesa

program Sito_Eratostenesa;
uses crt;
const max=500;
var liczba,n:longInt;
    t:array[1..max] of byte;
begin
   clrScr;
   for n:=1 to max do t[n]:=0;
   for liczba:=2 to round(sqrt(max)) do
     if t[liczba]=0 then for n:=2 to max div liczba do t[liczba*n]:=1;
   for n:=2 to max do if t[n]=0 then write(n:5);
   readLn;
end.