Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

34. Sortowanie

program sortowanie_liczb;
uses crt;
var tab:array[1..25] of integer;
  n,k,x:integer;

begin
 clrscr; randomize;
 for n:=1 to 25 do begin tab[n]:=round(random(100));write(tab[n],' ');end;
 for n:=1 to 25 do
   for k:=n+1 to 25 do begin if tab[n]>tab[k] then begin
     x:=tab[n]; tab[n]:=tab[k]; tab[k]:=x; end; end;
 writeln; for n:=1 to 25 do write(tab[n],' ');
 readln;
end.