Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

36. Suma sześcianów cyfr

program Suma_szescianow_cyfr;
uses crt;
var liczba,cyfra,suma,i:longInt;
  key:char;
begin
 clrScr;
 liczba:=123;
 write(liczba,' -> ');
 repeat
  suma:=0;
  repeat
    cyfra:=liczba mod 10;
    suma:=suma+cyfra*cyfra*cyfra;
    liczba:=liczba div 10;
  until liczba=0;
  write(suma,' -> ');
  liczba:=suma;
  key:=readKey;
 until (key=#27);
end.