Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

37. Symbol Newtona n_po_k

program Obliczanie_n_po_k;
{$N+}
uses crt;
function silnia (s:integer):extended;
var i:integer;
    x:extended;
begin
  x:=1;
  for i:=1 to s do x:=x*i;
  silnia:=x;
end;
function n_po_k(n,k:integer):extended;
begin
  n_po_k:=silnia(n)/silnia(k)/silnia(n-k);
end;
begin
  clrScr;
  writeLn(n_po_k(10,5):1:0);
  readLn;
end.