Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

39. Szyfrowanie RSA

program Szyfrowanie;
uses crt;
  var
   blok, e, k: longInt;
  function reszta (a, b, c: longInt): longInt;
   var
     n, p: longInt;
  begin
   p := 1;
   for n := 1 to b do
     p := p * a;
   reszta := p mod c
  end;
{**********************************}
begin
  clrScr;
  blok := 352;
  e := 3;
  k := 901;
  writeLn('Szyfrowanie: ', blok : 10, ' -> ', reszta(blok, e, k) : 10);
  readLn;
end.