Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

42. Twierdzenie o liczbach pierwszych i jego zastosowanie do szyfrowania RSA

program Twierdzenie_o_liczbach_pierwszych_i_jego_zastosowanie_do_szyfrowania_RSA;
{$N+}
uses crt;
var i,p,q,k,N,M,a,a1,e,d:integer;
   potega,potega1,potega2:extended;
   reszta,reszta1,reszta2:integer;
function pierwsza(a:integer):boolean;
 var n:integer;
 begin
  pierwsza:=false;
  for n:=2 to round(sqrt(a)) do if a mod n=0 then exit;
  pierwsza:=true;
 end;
function NdoM(a,b:integer):extended;
 var n:integer;
   x:extended;
 begin
  x:=1;
  for n:=1 to b do x:=x*a;
  NdoM:=x;
 end;
function nwd(a,b:integer):integer;
 var r:integer;
 begin
  repeat
   r:=a mod b; a:=b; b:=r;
  until r=0;
  nwd:=a;
 end;
procedure liczba_d;
var m:integer;
begin
 a:=0;
 repeat
  a:=a+1; m:=a*(p-1)*(q-1)+1;
 until m mod e=0;
 d:= m div e;
end;

{******* program gl˘wny *********}
begin
 clrScr; randomize;
  repeat
   repeat
    repeat
     repeat
      p:=random(12)+2;
     until pierwsza(p)=true;
     repeat
      q:=random(12)+2;
     until (pierwsza(q)=true) and (p<>q);
     k := p * q;
     M := (p-1)*(q-1)+1;
     N := random(12)+2;
     potega:=NdoM(N,M);
    until (N<k) and (potega<1e14);
    reszta:=round(potega-int(potega/k)*k);

    repeat                    
     e:=random(5)+2;
    until (nwd(e,p-1)=1) and (nwd(e,q-1)=1);
    liczba_d;
    potega1:=NdoM(N,e);
   until potega1<1e14;
   reszta1:=round(potega1-int(potega1/k)*k);
   potega2:=NdoM(reszta1,d);
  until (potega2<1e14) and (reszta1<>N);
  reszta2:=round(potega2-int(potega2/k)*k);

  textColor(green);                  { Twierdzenie }
  writeLn('TW.2.');
  write('  Jezeli p,q-r˘zne liczby pierwsze i ');
  textColor(lightBlue); write('N');
  textColor(green); write('<p*q, to ');
  textColor(lightBlue); write('N');
  textColor(green); write('^(p-1)*(q-1)+1 mod p*q = ');
  textColor(lightBlue); writeLn('N');
  textColor(white); for i:=1 to 76 do write('_');

  textColor(green); writeLn; writeLn;          { przyklad }
  write('Przyklad:');
  textColor(white);
  write('  p=',p:1,', q=',q:1,', p*q=',p*q:1,', N=');
  textColor(lightBlue);
  write(N:1);
  textColor(white);
  writeLn(', (p-1)*(q-1)+1=',M:1);
  textColor(lightBlue);
  write('       ',N:1);
  textColor(white);
  write('^',M:1,' mod ',k:1,' = ',potega:1:0,' mod ',k:1,' = ');
  textColor(lightBlue);
  write(reszta:1);

  textColor(green); writeLn; writeLn;          { uog˘lnienie }
  writeLn('Uog˘lnienie:');
  write(' Jezeli p,q-r˘zne liczby pierwsze i ');
  textColor(lightBlue); write('N');
  textColor(green); write('<p*q, to ');
  textColor(lightBlue); write('N');
  textColor(green); write('^a*(p-1)*(q-1)+1 mod p*q = ');
  textColor(lightBlue); writeLn('N');
  textColor(green);
  writeLn('                      gdzie a = 1, 2, 3, ...');

  for a1:=1 to 3 do
  begin
   textColor(white);
   write('   np.  a=',a1:1,' p=',p:1,', q=',q:1,', p*q=',p*q:1,' N=');
   textColor(lightBlue);
   write(N:1);
   M:=a1*(p-1)*(q-1)+1;
   potega:=NdoM(N,M);
   reszta:=round(potega-int(potega/k)*k);
   textColor(white);
   writeLn(', a*(p-1)*(q-1)+1=',M:1);
   textColor(lightBlue);
   write('     ',N:1);
   textColor(white);
   write('^',M:1,' mod ',k:1,' = ',potega:1:0,' mod ',k:1,' = ');
   textColor(lightBlue); write(reszta:1);
   writeLn;
  end;

  writeLn;
  a1:=a;
  M:=a1*(p-1)*(q-1)+1;
  potega:=NdoM(N,M);
  reszta:=round(potega-int(potega/k)*k);
  textColor(green);
  writeLn('Zastosowanie:');               { Zastosowanie-szyfrowanie RSA }
  textColor(lightBlue);
  write(' N');
  textColor(green);
  write('^M mod k = (');
  textColor(lightBlue);
  write('N');
  textColor(green);
  write('^e)^d mod k = (');
  textColor(lightBlue);
  write('N');
  textColor(green);
  write('^e mod k)^d mod k = ');
  textColor(lightRed);
  write('X');
  textColor(green);
  write('^d mod k = ');
  textColor(lightBlue);
  writeLn('N');
  textColor(green);
  writeLn('  gdzie M = a*(p-1)*(q-1)+1 = e*d i e,d wzglednie pierwsze z p-1 i q-1,');
  textColor(white);
  writeLn('  np. a=',a:1,', p=',p:1,', q=',q:1,', e=',e:1,', d=',d:1,', M=',M:1,', k=',k:1);
  writeLn;
  textColor(lightBlue);
  write(N:1);
  textColor(white);
  write('^',M:1,' mod ',k:1,' = (');
  textColor(lightBlue);
  write(N:1);
  textColor(white);
  write('^',e:1,' mod ',k:1,')');

  write('^',d:1,' mod ',k:1,' = ');
  textColor(lightRed);
  write(reszta1:1);
  textColor(white);
  write('^',d:1,' mod ',k:1,' = ');
  write(potega2:1:0,' mod ',k:1,' = ');
  textColor(lightBlue); write(reszta2:1);

  textColor(white);writeLn;
  readLn;
end.