Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

43. Twierdzenie o resztach

program Tw_1a_o_resztach;
uses crt;
var a,b,c,x,y:longInt;
begin
 clrScr;
 writeLn('Tw.1a.   (a+b) mod c = ((a mod c)+(b mod c)) mod c');
 writeLn('-----------------------------------------------------');
 randomize;
 a:=random(40);
 b:=random(30);
 c:=random(20)+1;
 x:=a mod c;
 y:=b mod c;
 textColor(lightGray);
 writeLn('Przyklad: a = ',a,',  b = ',b,',  c = ',c,',');
 writeLn;
 writeLn(' L = (',a,'+',b,') mod ',c,' = ');
 writeLn('  = ',a+b,' mod ',c,' = ');
 textColor(lightRed);
 writeLn('  = ',(a+b) mod c);
 textColor(lightGray);
 writeLn(' P = ((',a,' mod ',c,')+(',b,' mod ',c,')) mod ',c,' = ');
 writeLn('  = (',x,'+',y,') mod ',c,' = ');
 writeLn('  = ',x+y,' mod ',c,' = ');
 textColor(lightRed);
 writeLn('  = ',(x+y) mod c);
 textColor(lightGray);
 writeLn(' L = P');
 readLn;
end.