Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

46. Wielościany foremne

Program Sprawdzenie_ilosci_wieloscianow_foremnych;
uses crt;
var x,y,k,s,w:integer;
begin
  clrScr;
  for x:=3 to 50 do
  for y:=3 to 50 do
  for k:=6 to 50 do
  if abs(2/x+2/y-2/k-1)<0.0000001 then
  writeLn('x=',x,' y=',y,' k=',k,' w=',2*k/y:2:0,' s=',2*k/x:2:0);
  writeLn('Koniec obliczeä');
  readLn;
end.