Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

57. Wieże Hanoi (rekurencja)

program Wieze_Hanoi;
uses graph;
var  karta,tryb,n,ilK,ypocz,gr,j:integer;
   t :array[1..3,1..12] of integer;
   tw:array[1..3] of integer;
procedure przeloz_krazek(skad, dokad : integer);
begin
 tw[dokad]:=tw[dokad]+1; t[dokad,tw[dokad]]:=t[skad,tw[skad]];
 setFillStyle(1,black); setColor(black);
 fillEllipse(skad*210-100,ypocz-tw[skad]*gr,t[skad,tw[skad]]*j,gr div 2-1);
 t[skad,tw[skad]]:=0; tw[skad]:=tw[skad]-1;
 setFillStyle(1,t[dokad,tw[dokad]]);
 fillEllipse(dokad*210-100,ypocz-tw[dokad]*gr,t[dokad,tw[dokad]]*j,gr div 2-1);
 readLn;
end;
procedure przeloz(ile, skad, dokad, roboczy : integer);
begin
 if ile=1 then przeloz_krazek(skad, dokad)
 else begin
     przeloz(ile-1, skad, roboczy, dokad);
     przeloz_krazek(skad, dokad);
     przeloz(ile-1, roboczy, dokad, skad)
    end;
end;
begin
 karta:=vga; tryb:=vgaHi; initGraph(karta, tryb,'');
 writeLn('Nacisnij dowolny klawisz');
 ilK:=3; j:=19-ilK; gr:=30; j:=19-ilK; ypocz:=420;
 for n:=1 to ilK do t[1,n]:=ilK-n+1;
 tw[1]:=ilK;
 for n:=1 to tw[1] do
  begin
   setFillStyle(1,t[1,n]);
   fillEllipse(1*210-100,ypocz-n*gr,t[1,n]*j,gr div 2-1);
  end;
 readLn;
 przeloz(ilK,1,3,2);
 closeGraph;
end.
wieze-Hanoi.gif (612 bytes)