Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

45. Wklęsłość - wypukłość funkcji

Program wkleslosc_wypuklosc;
{$N+}
uses Graph;
var karta,tryb,n,siatka,j,kolor:integer;
  x,y,dx,y1,y2,y3,xpp:extended;
function f(x:extended):extended;
begin
 f:=x*x/(2*x*x-x-2);
end;
begin
 karta:=detect; initGraph(karta,tryb,'c:\tp\bgi');
 j:=20;
 setColor(darkGray);
 for n:=-320 div j to 320 div j do line(n*j+320,0,n*j+320,479);
 for n:=-240 div j to 240 div j do line(0,n*j+240,639,n*j+240);
 setColor(white); line(0,240,639,240); line(320,0,320,479);
 x:=-320/j; Dx:=0.00025;
 repeat
  x:=x+Dx;
  y:=f(x);
  y1:=f(x+Dx);
  y2:=f(x+2*Dx);
  y3:=f(x+3*Dx);
  if y1-y>y2-y1 then kolor:=yellow else kolor:=lightRed;
  xpp:=(2*x+3*Dx)/2;
  if abs(y)<240/j then putPixel(round(xpp*j+320),round(-f(xpp)*j+240),kolor);
  if (((y2-y1<y1-y) and (y2-y1<y3-y2)) or ((y2-y1>y1-y) and (y2-y1>y3-y2))) and
    (abs(y)<240/j) and (abs(y1)<240/j) and (abs(y2)<240/j) and (abs(y3)<240/j) then
    writeLn('xpp=',xpp:18:14,', ypp=',f(xpp):18:14);

 until x>320/j;
 readln; closeGraph;
end.