Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

47. Wykresy funkcji

Program Wykresy_funkcji;
uses Graph;
var karta,tryb,n,siatka,j:integer;
  x,y:real;
function f(x:real):real;
begin
 f:=3/(x-2);
end;
begin
 karta:=detect; initGraph(karta,tryb,'');
 j:=36; siatka:=36;
 setColor(darkGray); rectangle(0,0,639,479);
 for n:=-320 div siatka to 320 div siatka do line(320+n*siatka,0,320+n*siatka,479);
 for n:=-240 div siatka to 240 div siatka do line(0,240+n*siatka,639,240+n*siatka);
 setcolor(white);
 line(0,240,639,240); line(630,235,639,240); line(630,245,639,240); outtextxy(630,250,'X');
 line(320,0,320,479); line(315,9,320,0); line(320,0,325,9); outtextxy(330,8,'Y');
 for n:=-320 div j to 320 div j do line(320+n*j,238,320+n*j,242);
 for n:=-240 div j to 240 div j do line(318,240+n*j,322,240+n*j);
 x:=-320/j; setColor(lightBlue); setFillStyle(1,lightBlue);
 repeat
  x:=x+1/j/2;
  y:=240-f(x)*j;
  if abs(y)<480 then fillEllipse(round(x*j+320),round(y),1,1);
 until x>320/j;
 readln; closeGraph;
end.