Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

49. Wykresy nierówności.

program Wykresy_nierownosci_kolor;
uses graph;
var karta,tryb:integer;
  x,y,w:real;
begin
 karta:=detect; initgraph(karta,tryb,'');
 x:=-16;
 repeat
  x:=x+1/10;
  y:=-12;
  repeat
   y:=y+1/10;
   w:=sin(x*x/y-y*y/x);
   if w>0 then 
    putpixel (round(x*20)+320,round(240-y*20),round(5*w+1));
  until y>12;
 until x>16;
 readln; closegraph;
end.
obrazy.jpg (106433 bytes)