Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

48. Wykresy skalowane

Program Wykresy_skalowane;
{$N+}
uses Graph;
var karta,tryb:integer;
  n,xSiatki,ySiatki,j,xp,yp,skala:longInt;
  x,y,x0,y0:extended;
  xS,yS:string;
function f(x:real):real;
begin
 f:=1/4*x*x+x-6;
end;
begin
 karta:=detect; initGraph(karta,tryb,'');
 skala:=2;
 xSiatki:=20; ySiatki:=20;
 x0:=0; y0:=f(x0);
 j:=40*skala; xp:=round(319-x0*j); yp:=round(240+y0*j);
 setColor(darkGray); rectangle(0,0,639,479);
 for n:=-320 div xSiatki to 320 div xSiatki do
   line(320+n*xSiatki,0,320+n*xSiatki,479);
 for n:=-240 div xSiatki to 240 div xSiatki do
   line(0,240+n*ySiatki,639,240+n*ySiatki);
 setcolor(white);
 line(0,yp,639,yp); line(630,yp-5,639,yp);
 line(630,yp+5,639,yp); outtextxy(630,yp+5,'X');
 line(xp,0,xp,479); line(xp-5,9,xp,0);
 line(xp,0,xp+5,9); outtextxy(xp+10,18,'Y');
 for n:=0 div j to 640 div j do
   line(xp mod j+n*j,yp-2,xp mod j+n*j,yp+2);
 for n:=0 div j to 480 div j do
   line(xp-2,yp mod j+n*j,xp+2,yp mod j+n*j);
 setColor(white);
 str(-320/j+x0:2:4,xS); outTextXY(5,243,xS);
 str(320/j+x0:2:4,xS);
 outTextXY(625-8*length(xS),243,xS);
 str(-240/j+y0:2:4,yS); outTextXY(332,472,yS);
 str(240/j+y0:2:4,yS); outTextXY(332,2,yS);
 fillEllipse(319,240,2,2);
 str(x0:1:4,xS);str(y0:1:4,yS);
 outTextXY(322,243,'A ('+xS+', '+yS+')');
 x:=-320/j+x0;
 repeat
  x:=x+1/j;
  y:=-f(x)*j+yp;
  if (y>=0) and (y<480) then
    putPixel(round(x*j+xp),round(y),lightBlue);
 until x>320/j+x0;
 readln; closeGraph;
end.
wykresy.jpg (92520 bytes)