Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

50. Zamiana liczby binarnej na dziesiętną

program Binarne_na_rzeczywiste;
uses crt;
var n: longInt;
  RZ, p: real;
  Bin: string;
begin
 clrScr;
 Bin:='1010101,1100110011';
 p:=1;
 n:=2;
 while (Bin[n]<>',') and (n<=length(Bin)) do
  begin
   p:=p*2;
   n:=n+1;
  end;
 write(Bin,' -> ');
 Rz:=0;
 for n:=1 to length(Bin) do
  begin
   if Bin[n]='1' then Rz:=Rz+p;
   if Bin[n]<>',' then p:=p/2;
  end;
 write(Rz:1:11);
 readLn;
end.