Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

51. Zamiana liczby dziesiętnej na binarną

Program Dziesietne_na_binarne;
uses crt;
var liczbaDz:integer;
  liczBin:string;
begin
 clrScr;
 liczbaDz:=85;
 write(liczbaDz,'  -  ');
 liczBin:='';
 repeat
  liczBin:=chr(liczbaDz mod 2+48) +liczBin;
  liczbaDz:=liczbaDz div 2;
 until liczbaDz=0;
 writeLn(liczBin);
 readLn;
end.