Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

52. Zamiana liter na kody ASCII

program Zamiana_tekstu_na_liczbe;
{$N+} uses crt;
var  n:integer;
   liczba,potega255:extended;
   tekst:string;
procedure zamienTekstNaLiczbe(tekst:string);
begin
 liczba:=0;
 potega255:=1;
 for n:=length(tekst) downto 1 do
   begin
    liczba:=liczba+ord(tekst[n])*potega255;
    potega255:=potega255*255;
   end;
end;
begin
 clrScr;
 tekst:='Kom';
 zamienTekstNaLiczbe(tekst);
 writeLn(tekst,'=',liczba:1:0);
 readLn;
end.