Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

53. Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne do 1000 cyfr po przecinku

Program Ulamki_zwykle_na_dziesietne;
uses crt;
var licznik,mianownik,iloscMiejsc:longInt;
begin
  clrScr;
  licznik:=133;
  mianownik:=74;
  iloscMiejsc:=0;
  write(licznik,'/',mianownik,' = ',licznik div mianownik,',');
  repeat;
   licznik:=(licznik mod mianownik)*10;
   write(licznik div mianownik);
   inc(iloscMiejsc);
  until iloscMiejsc>1000;
  write('...');
  readLn;
end.