Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

56. Zbiór Mandelbrota

Program Zbior_Mandelbrota;
uses crt,graph;
var karta,tryb,n,k,i:integer;
   x,y,xnowe,ynowe,cX,cY:real;
begin
 karta:=detect; initgraph(karta,tryb,'');
 for n:=120 to 639 do
 for k:=0 to 479 do
 begin
  x:=n*3/639-2; cX:=x; y:=k*2/479-1; 
  cY:=y; i:=0;
  repeat
    xnowe:=x*x-y*y+cX;
    ynowe:=2*x*y+cY;
    x:=xnowe;
    y:=ynowe;
    i:=i+1;
  until (x*x+y*y>2) or (i>30);
  if keyPressed then exit;
  if i>30 then putPixel(n,k,white);
 end;
 readLn; closeGraph;
end.
Mandel.jpg (65270 bytes)