Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

55. Zbiory Julii

Program Zbior_Julii;
uses crt,graph;
var karta,tryb,n,k,i,obr,siatka:integer;
   x,y,xst,yst,Re_c,Im_c,xpocz,xkon,ypocz,ykon,krok_x,krok_y:real;
begin
 karta:=detect; initgraph(karta,tryb,'');
 xpocz:=-1.8; xkon:=1.8; ypocz:=-1.3; ykon:=1.3;
 krok_x:=(xkon-xpocz)/630; krok_y:=(ykon-ypocz)/420;
 for n:=1 to 630 do
 for k:=1 to 420 do
 begin
  Re_c:=xpocz+n*krok_x; Im_c:=ypocz+k*krok_y;
  xst:=Re_c; yst:=Im_c; i:=0;
  repeat
    x:=xst*xst-yst*yst;
    y:=2*xst*yst-1;
    xst:=x;
    yst:=y;
    i:=i+1;
  until (x*x+y*y>8) or (i>12);
  if keyPressed then exit;
  if i>12 then putPixel(n,420-k+30,white);
  putPixel(n,420-k+30,i);
 end;
 readln; closeGraph;
end.