Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

54. Zbiory punktów

program Zaba;
uses Graph;
var karta,tryb:integer;
   n_kat,i,x,y,r,los:longInt;
   skok: real;
begin
 karta:=detect; initGraph(karta,tryb,'');
 n_kat := 3;
 skok := 1 / 2;
 r := 200;
 for i := 1 to 10000 do
  begin
   putPixel(x + 320, y + 240, yellow);
   los := random(n_kat) + 1;
   x:=round(x+(r*cos(los*2*pi/n_kat)-x)*skok);
   y:=round(y+(r*sin(los*2*pi/n_kat)-y)*skok);
  end;
  readLn; closeGraph;
end.
fra-ifs.jpg (85802 bytes)